Borgerskapet
i Uppsala

Borgerskapet i Uppsala

En medlemsorganisation för företagare och entreprenörer i Uppsala

Redan på 1350-talet lagfästes i Magnus Erikssons stadslag skyldighet söka burskap för att bli borgare. Borgerskapet hade från mitten av 1400-talet permanent representation i ståndsriksdagen och spelade under frihetstiden en betydande politisk roll. Det var köpmän och hantverkare som beviljades burskap och Magistraten, konungens övervakande myndighet, beviljade burskapet. Burskap förpliktigade till omsorgs- och ansvarsfullt utövande i näringen.

När ny riksdagsordning kom 1866, då ståndsriksdagen avskaffades, upphörde borgerskapets politiska och ekonomiska betydelse i samhället.

I många städer upplöstes då borgarnas sammanslutningar. I Uppsala var borgerskapet ägare av ansenliga tillgångar. För att slå vakt om dessa tillgångar fortfor borgerskapet i form av ett medlemsbaserat sällskap, detta för att se till att borgerskapets egendom tas omhand på ett riktigt sätt. Denna förvaltande verksamhet sköter de burskapsägande borgarna i Uppsala än idag med pietetsfullt bevarande av gamla traditioner. Ett exempel på detta är seniorboende (55+) i Borgerskapets båda hus. I mån av plats äger även andra än borgare tillgång till detta boende.